Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy flaxworkwear (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.flaxworkwear.com, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FLAXPOL” Sp z o.o., z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Jagiełły 21, 46-200 Kluczbork, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000135473, NIP: 7510001692, REGON: 530539289.

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FLAXPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku przy ul. Jagiełły 21, 46-200 Kluczbork, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135473, NIP: 7510001692, REGON: 530539289, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł.

3.    Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.    Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.    Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.flaxworkwear.com prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi, umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

7.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.    Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu,
w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

9.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.  Konto – konto Użytkownika w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta, przy czym założenie Konta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień. Gromadzone dane dotyczą również informacji o złożonych przez Użytkownika Zamówieniach w Sklepie.

11.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

16.  Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

17.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.      Adres Sprzedawcy: 46-200 Kluczbork, ul. Jagiełły 21

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: zamówienia.b2c@flaxworkwear.com

3.    Adres e-mail reklamacje : reklamacje.b2c@flaxworkwear.com

4.    Adres e-mail RODO: rodo@flaxworkwear.com

5.     Numer telefonu Sprzedawcy: 664 469 142

6.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : IBAN PL89 1020 3668 0000 5002     0380 7849

7.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

8.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8:00-16:00

9.    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą również bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

      Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania 
      zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

b.      włączona obsługa plików cookies,,

c.     przeglądarka internetowa , np : Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Opera

 

                                                                                                       § 5

Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie,  oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, hasło (opcjonalnie), nazwa firmy, NIP.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5.      Usunięcie Konta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed usunięciem Konta.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

    W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    kliknąć przycisk “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7.      Sprzedawca udostępnia funkcjonalność polegającą na powiadamianiu Użytkownika
o dostępności danego Produktu w asortymencie Sklepu internetowego. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć przycisk „powiadom o dostępności” widoczny przy danym Produkcie.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a.       Przesyłka kurierska GLS

b.    InPost paczkomat,

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.       Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.      Płatności elektroniczne

c.       Płatność kartą płatniczą.

3.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

     znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi 

      inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,) są wskazywane 

      Klientowi    na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w 

      trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli 

      związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

4.    Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami.

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi jakichkolwiek poniesionych przez niego kosztów zwrotu produktu.

g.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

      7.   W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

            zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie 

            się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, przyczynę reklamacji, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli 

     Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem   jest  Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  w terminie  

     14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany

     w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.      W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

            jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę   

            gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j: Dz.U. z 2020 r., poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j: Dz.U. z 2020 r., poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§14

Newsletter

 

1.    W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, chyba że Użytkownik zgłosi sprzeciw, wówczas do dnia wniesienia sprzeciwu.

2.    Newsletter zawiera informacje o ofercie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, aktualne promocje oraz inne wiadomości dotyczące Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

3.    Korzystanie z usługi Newsletter uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty e-mail.

4.    Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej. W celu zamówienia usługi Newsletter należy wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści.

5.    Podanie w formularzu adresu poczty e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

6.    Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter przesyłając oświadczenie woli o rezygnacji z usługi Newsletter za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rodo@flaxworkwear.com,
a następnie dokonać ponownego zapisu do usługi Newsletter za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, wpisując w pole zapisu poprawny adres e-mail.

7.    Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter poprzez przesłanie oświadczenia woli
o rezygnacji z usługi Newsletter w wiadomości e-mail na adres:
rodo@flaxworkwear.com

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego będą przetwarzane w następujących celach:

a)      utworzenia Konta klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)      wykonania Umowy sprzedaży, w tym skorzystania przez Kupującego z usługi Formularz zamówienia, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c)      wypełniania zobowiązań Sprzedającego związanych z obsługą roszczeń Kupującego, dotyczących zawartych Umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d)      świadczenia marketingu, w tym świadczenia usługi Newsletter, która zawiera informacje handlowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

e)      świadczenia usługi Formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.     Dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności. Sklep obsługiwany jest przez platformę PrestaShop (https://www.prestashop.com/pl).

d.      Podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e.       Banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

f.        Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności.

 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej),

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności w  zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem  dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

e) w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

f) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

5. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.      Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn   to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Regulamin Sklepu internetowego obowiązuje od dnia 04.04.2022r.